نوع
سرکه سیب
شماره پروانه بهداشت
29/7/1893
برند
آقابزرگ
حجم
یک لیتر