سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ادویه عمده

خرید عمده ادویه و چاشنی 100 درصد خالص با قیمت مناسب

بیشتر بخوانید
فیلتر

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
ارگانو - 1 کیلوگرمکیلوگرم5 بسته565,000 تومان
565,000 تومان
ناموجود
ناموجود
ارگانو - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته540,000 تومان
5,400,000 تومان
ناموجود
ناموجود
ارگانو - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
پودر پنیر چدار - 1 کیلوگرمکیلوگرم5 بسته190,000 تومان
190,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پودر پنیر چدار - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته180,000 تومان
1,800,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پودر پنیر چدار - فله ایتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
110,000 تومان-117,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
پودر تخم گشنیز -1 کیلوگرمکیلوگرم5 بسته117,000 تومان
117,000 تومان
پودر تخم گشنیز - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته110,000 تومان
1,100,000 تومان
پودر تخم گشنیز - فله ایتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
200,000 تومان-215,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
پودر دارچین - 1 کیلوگرمکیلوگرم5 بسته215,000 تومان
215,000 تومان
پودر دارچین - 20 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته200,000 تومان
4,000,000 تومان
پودر دارچین - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
پودر کچاپ - 1 کیلوگرمکیلوگرم5 بسته195,000 تومان
195,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پودر کچاپ - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته180,000 تومان
1,800,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پودر کچاپ - فله ایتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
197,000 تومان-457,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
چوب دارچین - 1 کیلوگرمکیلوگرم5 بسته207,000 تومان
207,000 تومان
چوب دارچین - 25 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته197,000 تومان
4,925,000 تومان
چوب دارچین - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
دارچین سیگاری - 1 کیلوگرمکیلوگرم5 بسته457,000 تومان
457,000 تومان
دارچین سیگاری - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته442,000 تومان
4,420,000 تومان
دارچین سیگاری - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
فلفل سبز گرانول - 3 کیلوگرمکیلوگرم3 بسته

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
فلفل سبز گرانول - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
فلفل سبز گرانول - فله ایتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
گرانول فلفل قرمز - 1 کیلوگرمکیلوگرم5 بسته1,250,000 تومان
1,250,000 تومان
ناموجود
ناموجود
گرانول فلفل قرمز - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته1,100,000 تومان
11,000,000 تومان
ناموجود
ناموجود
گرانول فلفل قرمز - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
65,000 تومان-67,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
نمک زعفرانی - 1 کیلوگرمکیلوگرم5 بسته67,000 تومان
67,000 تومان
نمک زعفرانی - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته65,000 تومان
650,000 تومان
نمک زعفرانی - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
38,000 تومان-40,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
نمک دودی - 1 کیلوگرمکیلوگرم5 بسته40,000 تومان
40,000 تومان
نمک دودی - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته38,000 تومان
380,000 تومان
نمک دودی - فله ایتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
نمک صورتی لوندر - 1 کیلوگرمکیلوگرم5 بسته62,000 تومان
62,000 تومان
ناموجود
ناموجود
نمک صورتی لوندر - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته60,000 تومان
60,000 تومان
ناموجود
ناموجود
نمک صورتی لوندر - فله ایتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
نمک کچاپ - 1 کیلوگرمکیلوگرم5 بسته55,000 تومان
55,000 تومان
ناموجود
ناموجود
نمک کچاپ - 10 کیلوگرمکیلوگرم5 بسته45,000 تومان
450,000 تومان
ناموجود
ناموجود
نمک کچاپ - فله ایتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
85,000 تومان-95,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
تخم گشنیز -1 کیلوگرمکیلو5 بسته95,000 تومان
95,000 تومان
تخم گشنیز - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته85,000 تومان
850,000 تومان
تخم گشنیز فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
130,000 تومان-145,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
لیمو عمانی - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته145,000 تومان
145,000 تومان
لیمو عمانی - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته130,000 تومان
1,300,000 تومان
لیمو عمانی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
اسلایس لیمو عمانی - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته145,000 تومان
145,000 تومان
اسلایس لیمو عمانی - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته138,000 تومان
1,380,000 تومان
اسلایس لیمو عمانی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پرک لیمو عمانی - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته270,000 تومان
270,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پرک لیمو عمانی - 10 کیلوگرمکیلو۱ بسته255,000 تومان
2,550,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پرک لیمو عمانی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر لیمو عمانی - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته110,000 تومان
110,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پودر لیمو عمانی - 10 کیلوگرمکیلو۱ بسته95,000 تومان
950,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پودر لیمو عمانی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
گرام ماسالا -1 کیلوگرمکیلو5 بسته

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
گرام ماسالا - 10 کیلوگرمکیلو۱ بسته

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
گرام ماسالا فلهتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
ادویه کاری -1 کیلوگرمکیلوگرم5 بسته158,000 تومان
158,000 تومان
ناموجود
ناموجود
ادویه کاری - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته145,000 تومان
1,450,000 تومان
ناموجود
ناموجود
ادویه کاری فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
122,000 تومان-135,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
برگ گلپر -1 کیلوگرمکیلو5 بسته135,000 تومان
135,000 تومان
برگ گلپر - 10 کیلوگرمکیلو۱ بسته125,000 تومان
1,250,000 تومان
برگ گلپر فلهتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
پودر گلپر -1 کیلوگرمکیلو5 بسته132,000 تومان
132,000 تومان
پودر گلپر - 10 کیلوگرمکیلو۱ بسته122,000 تومان
1,220,000 تومان
پودر گلپر فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
130,000 تومان-155,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
تخم خردل -1 کیلوگرمکیلو5 بسته145,000 تومان
145,000 تومان
تخم خردل - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته130,000 تومان
1,300,000 تومان
تخم خردل فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر خردل - 1 کیلوکیلو5 بسته155,000 تومان
155,000 تومان
پودر خردل - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته145,000 تومان
1,450,000 تومان
پودر خردل فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

راهنمای خرید ادویه عمده

ادویه و چاشنی از پرمصرف‌ترین محصولات عطاری‌ها است. یکی از دغدغه‌های عطاری‌ها، پیدا کردن مرکز فروش ادویه عمده با قیمت مناسب و کیفیت عالی است. مجموعه‌ ویترین‌مارکت با بیش از 30 سال سابقه توانسته به یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان بازار ادویه و چاشنی تبدیل شود. در حال حاضر شما می‌توانید انواع ادویه و چاشنی را به صورت آنلاین از سایت ویترین‌مارکت سفارش دهید.

چه ادویه‌هایی در ویترین‌مارکت عرضه می‌شوند؟

تمام ادویه‌های مصرفی از زرچوبه و فلفل تا لیمو و نعنا در ویترین‌مارکت به فروش می‌رسد. پرمصرف‌ترین ادویه‌ها در ایران و در سراسر دنیا شامل زرچوبه، فلفل سیاه، دارچین و زنجبیل است. تمامی این محصولات در ویترین‌مارکت عرضه می‌شوند.

ما محصولات خودمان را ضمانت می‌کنیم

یکی از چالش‌های رایج پیداکردن تامین‌کننده در حوزه ادویه‌جات، اطمینان از کیفیت محصول است. ادویه‌جات تهیه‌شده در ویترین‌مارکت 100 درصد خالص و بدون هیچ افزودنی هستند. شما می‌توانید تمام این محصولات را از ویترین‌مارکت تهیه کنید.  با استفاده از هر شیوه تشخیصی و آزمایشگاهی می‌توانید ادویه‌جات ارائه شده در ویترین‌مارکت را تست کنید؛ ما به کیفیت محصولات و کار خودمان مطمئن هستیم.

فروش عمده ادویه با بهترین قیمت

ویترین‌مارکت انواع ادویه‌جات را با مناسب‌ترین قیمت و کیفیتی بی‌نظیر در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد. برای خرید ادویه کافی است به صفحه اختصاصی هر محصول مراجعه کرده و قیمت و حداقل سفارش ادویه‌جات را مشاهده کنید. سپس می‌توانید نسبت به ثبت سفارش اقدام کرده و ادویه‌جات خود را به صورت اینترنتی تهیه کنید. در صورت نیاز به مشاوره پیش از خرید کافی است با شماره تلفن  02122953584 تماس حاصل کنید.

سوالات متداول

1
آیا ادویه‌جات ویترین‌مارکت خالص هستند؟

ما بر روی کیفیت محصولات خود حساسیت زیادی داریم. تمام محصولات ادویه و چاشنی ویترین‌مارکت با 100 درصد خلوص و با ضمانت کیفیت به فروش می‌رسند.

2
حداقل خرید ادویه عمده و چاشنی ویترین مارکت چقدر است؟

حداقل خرید عمده ادویه بسته به نوع محصولات متفاوت است. در هر محصول حداقل میزان خرید درج شده است.

دسته بندی
09124357035
نیاز به مشاوره دارید ؟

شماره تلفن همراه خود را وارد کنید . کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت .