نوع
بادام زمینی
مورد استفاده
مخصوص کره گیری
وزن
25 کیلوگرم